Професійна спілка працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості України
Новини | Спілкування | Контакти | Форум | Листи
Ми раді вітати Вас на нашому сайті!
Кадри, дисципліна і фінанси - є основою у формуванні
сили, єдності та авторитету профспілки,
які визначають її роль і місце у суспільстві

Микола Мицько

Пошук у новинах

Наші новини Напрямки діяльності Структура і чисельність Контакт з нами

Загальні новини
Міжнародна робота
Охорона праці
Правовий захист
Соціально - економічний захист
Програма дій профспілки
на 2016-2020 рр.
Галузеві угоди
Архів документів
Центральна рада
З`їзд
Рада профспілки
Положення про контрольно-ревізійну комісію
Постійні комісії
Структура і чисельність
Обласні організації
Наші підприємства
Телефони профспілки
Форум профспілки
Гостьова книга
Пишіть нам
 
Положення про контрольно-ревізійну комісію Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

Затверджено
Постановою УІ з’їзду профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості України
24 листопада 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Контрольно-ревізійну комісію Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

1. Загальні положення.

  1.1. Контрольно-ревізійна комісія, (надалі – Комісія) створюється з метою здійснення фінансового контролю за коштами, їх надходженням та витрачанням, а також за статутною діяльністю відповідного виборного профспілкового органу Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (надалі – Профспілки) з питань, визначених цим Положенням.

  1.2. Комісія діє відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших актів законодавства, Статуту Профспілки та цього Положення.

  1.3. Кількісний та персональний склад Комісії визначають відповідно збори, конференція, з’їзд за поданням організацій Профспілки.

  1.4. Члени Комісії обираються одночасно з відповідним профспілковим органом зборами, конференцією, з’їздом Профспілки і на той же термін. Вони підзвітні і підконтрольні органу, який їх обрав.

  1.5. Голова, члени Комісії не можуть бути членами відповідного виборного профспілкового органу, але мають право брати участь у його засіданні з правом дорадчого голосу.

  1.6. Голова та заступник Голови Комісії обирається на засіданні Комісії і вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні. Порядок голосування визначає Комісія.

  1.7. Комісія у своїй роботі взаємодіє з аналогічними комісіями виборних органів профспілкових організацій незалежно від їх рівня.

  1.8. Дане Положення є основним у діяльності відповідних комісій на рівні ЦР профспілки, Кримської Республіканської, обласних, Київської міської рад профспілки, профспілкових комітетів.

2. Права та обов’язки Комісії.

2.1. Комісія зобов’язана:

2.1.1. контролювати здійснення виборним профспілковим органом наданих йому Статутом повноважень;

2.1.2. здійснювати контроль за своєчасним і повним надходженням та використанням членських внесків;

2.1.3. контролювати фінансову діяльність відповідного виборного профспілкового органу, правильність та раціональне використання ним цільових коштів;

2.1.4. здійснювати контроль за збереженням та ефективним використанням майна Профспілки;

2.1.5. перевіряти факти невиконання вимог Статуту, рішень виборного органу Профспілки і вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі ігнорування пропозицій, Комісія направляє подання до вищестоящого виборного профспілкового органу та Комісії вищого рівня для вжиття відповідних заходів;

2.1.6. контролювати наявність, порядок ведення та збереження бухгалтерських, фінансових та інших документів, на підставі яких здійснюються фінансові операції, трудових книжок, додержання Положень у системі оплати праці;

2.1.7. контролювати виконання виборним органом Профспілки: встановленого законодавством порядку розгляду листів, скарг і пропозицій, що надходять від членів профспілки, організацій; критичних зауважень і пропозицій, які були висловлені на зборах, конференціях, пленумах, з’їзді з питань, що відносяться до її компетентності;

2.1.8. перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність звітності щодо коштів профспілкового бюджету;

2.1.9. контролювати хід виконання пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених попередніми ревізіями та перевірками. Пропозиції Комісії для органу що перевіряється є обов’язковими і підлягають виконанню в установлені Комісією терміни. Суперечності між Комісією і відповідним виборним органом профспілкової організації розглядаються на зборах (конференціях), з'їзді.

2.1.10. розглядати на своїх засіданнях результати перевірок. При виявлені фактів нераціонального використання коштів, матеріальних цінностей або фінансових зловживань вносити голові профспілкового органу, виборному органу профспілки пропозиції щодо вжиття заходів для усунення порушень і притягнення винних посадових осіб до відповідальності, а вразі необхідності передавати матеріали правоохоронним органам;

2.1.11. щорічно інформувати профспілкову організацію, їх виборний орган про свою роботу, звітувати про свою діяльність на звітно-виборчих зборах, конференціях, з’їзді одночасно зі звітом відповідного профспілкового органу;

2.2. Комісія має право:

  2.2.1. здійснювати ревізії, перевірки відповідного виборного органу профспілкової організації;

  2.2.2. перевіряти фактичну наявність коштів на поточних рахунках у банках, наявність матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження;

  2.2.3. аналізувати діяльність профспілкового органу з ведення діловодства, додержання порядку прийому в профспілку, обліку членів профспілки;

  2.2.4. одержувати при проведенні ревізій та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;

  2.2.5. залучати до проведення ревізій та перевірок працівників профспілкової організації, вищого профспілкового органу, а в разі необхідності – відповідних кваліфікованих спеціалістів;

  2.2.6. вносити пропозиції виборному органу профспілки щодо усунення недоліків, одержувати від нього інформацію і контролювати виконання відповідних заходів;

  2.2.7. звертатись до відповідного, а при необхідності вищого за рівнем профспілкового органу з питань виділення коштів для залучення фахівців, заохочення активу, а також на інші витрати, пов’язанні з діяльністю комісії;

  2.2.8. одержувати від відповідного, а при необхідності вищого за рівнем профспілкового органу організаційну, методичну, консультативну та практичну допомогу з питань навчання, забезпеченості необхідними інформаційними та методичними матеріалами.

  2.3. Комісія вищестоящого профспілкового органу здійснює контроль та проводить перевірки діяльності виборних профспілкових органів відповідних рівнів. За підсумками перевірки вищестоящий профспілковий орган приймає рішення, щодо усунення виявлених недоліків.

3. Організація і порядок роботи Комісії.

  3.1. Комісія працює відповідно до затвердженого нею плану роботи, самостійно визначає періодичність своїх засідань, порядок проведення ревізій і перевірок. В необхідних випадках Комісія проводить позапланові ревізії і перевірки. В обов’язковому порядку проводяться ревізії перед звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

  3.2. Члени Комісії зобов’язані додержуватись цього Положення, рішення Комісії, розпорядження Голови Комісії.

  У разі дострокового припинення повноважень голови, членів Комісії обрання нового голови та членів Комісії здійснюється відповідним виборним профспілковим органом на строк до проведення зборів, конференції, з'їзду.

  3.3. Засідання Комісії вважається правомочним за наявності більше половини її членів. Головує на засіданнях Голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник Голови. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

  3.4. Результати своїх перевірок Комісія оформляє не пізніше ніж у місячний термін актом, в якому окрім констатації виявлених у ході перевірки фактів, вносить свої пропозиції, направлені на усунення виявлених недоліків і порушень.

  Акт підписують Голова та всі члени Комісії, які приймали участь у перевірці. З цим актом повинен ознайомитися керівник виборного органу відповідної профспілкової організації під розписку.

  Зауваження, викладені в акті Комісії, виборний орган відповідної профспілкової організації повинен розглянути на своєму засіданні та надати у місячний термін аргументовану відповідь Комісії, яка склала такий акт.

  Члени Комісії або її Голова, у разі незгоди з висновками більшості її членів мають право викласти окрему думку, яка є невід’ємною частиною акту і надсилається вищестоящому профспілковому органу. Вищестоящий профспілковий орган приймає відповідне рішення і надає аргументовану відповідь авторам зазначеної окремої думки та профоргану, що перевірявся.

  3.5. Комісія проводить свою роботу на громадських засадах. На період проведення ревізій і перевірок вирішується питання про звільнення членів Комісії від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи.

4. Прикінцеві положення.

Комісія може мати свій бланк з відповідними реквізитами, користується печаткою виборного органу відповідної профспілкової організації.

Місце знаходження Комісії ЦР профспілки:
01033, м.Київ, вул. Ш.Руставелі 39/41 кім.1202.Залишити відгук:

 

Цікаві статті

Центральна рада
З`їзд
Рада профспілки
Обласні організації
Первинні організації
Наші підприємства
Коментарі спеціалістів

Загальні новини
Міжнародна робота
Охорона праці
Правовий захист
Соціальний захист
Економічний захист
Виконання галузевих угод
Корисні документи
Наша реклама


Украинская Баннерная Сеть


ЗАТ Укрпрофтур - ослуговування туристів та туристичні групи по всій Україні :: ЗАО Укрпрофтур - обслуживание туристов и туристических групппо всей Украине :: JSC UKRPROFTOUR - reception of tourists and tourist groups throughout Ukraine

Європейський відпочинок та лікування в Трускавці, гарячі путівки, санаторії, бази відпочинку, приватні апартаменти, Карпати, Нафтуся, трансфер з вокзалу, екскурсії по всьому західному регіону Яндекс цитирования

Файне місто Трускавець - форум - некомерційний сайт курорт Трускавець :: Форум Прекрасный город Трускавец - некоммерческий сайт курорт Трускавец :: Forum Wonderful Town Truskavets - unofficial site Truskavets Прекрасный город Трускавец - некоммерческий сайт курорт Трускавец :: Файне місто Трускавець - некомерційний сайт курорт Трускавець :: Wonderful Town Truskavets - unofficial site Truskavets
Всі права захищено © Професійна спілка працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості України, 2008-2016